Şerafettin Güç

Şerafettin Güç


Danışmana Cevap

05 Nisan 2020 - 17:49

SAYIN Cumhurbaşkanı danışmanı M. Mücahit Küçükyılmaz Beyefendi;

Dehhani’nin yarım bıraktığı ve Yaricani’nin aynı dilde tamamladığı Farsça Şehname’nin Şikârî (Ölümü: 1584)’ye kaynaklık etmiş olduğunu biliyoruz. Bu sayede 13. Yüzyılda yazılmış bir beylik tarihi 16. Yüzyılda Türkçe olarak bir yazmaya aktarılmış ve günümüze ulaşmıştır.

Buraya lütfen dikkat edelim;

Kerimüddin Karaman Bey’in oğlu Şemseddin I. Mehmet döneminde ki olaylar. Türk dilinin fermanını zamanın tüm beyliklerine duyurduktan sonra;

Râvi eydür: Karahisâr begi çok mâl at getürüb suçun diledi ki ‘afv ede. Helak eylese gerek idi. Ginâhın bağışlayub yine Karahisâr’ı verdi. Andan geçüb Kütâhiyye üstüne vardı. Germiyân, destmâlin boğazına dakub karşu geldi. ‘Özrün diledi. Alub şehre götürdü. Ziyâfet edüb kızın verdi. Kırk gün anda kalub ‘ayş ‘işret eylediler.

Ez-in-cânib, andan dahi geçüb sâhil diyârına geçdi. Cümle sâhil beglerin tutub helâk eyledi. Bir vezirin Saruhân’a verdi. Bir mikdârın Aydın Bege verdi. Birkaç gün sâkin olub andan dahi göçüb Felek-âbad’a geldi. Diyâr-ı Altânas ve Antâliyye’yi, Teke Pâşâya verdi.

Râvi eydür: Karamanoğlu, cümle vilâyeti kendü beglerine tevzi’ edüb dönüb (37a) Lârende’ye gelüb hergâh istğfâr edüb ‘ibâdete başladı. Ez-in-cânib, Sultân Alâüddin iki yıl Begşehri-kim sâkin olub Ebusar’da bir dizdâr var idi. Kendinin kulu idi. Ekser anda gizlendi. Mehemmed Begin gelüb sâkin olduğun duyub üç yüz âdemle süvâr alub diyâr-ı Osmân’â geldi. Osmân duyub karşu çıkdı, ri’âyet edüb kondurdu. Hâlin sordu.

Alâüddin ağlayub eydür: - Kani rahat bahtım, kani mülk mâlim, kani sâğ ve solda olan beglerim? Karaman bana bir iş eyledi ki dünyada kimseye eylemedi. Konya gibi şehrimi, bana rağmen Cimri nâmında bir harâmîye bağışladı dedi, ağladı.

Osman eydür: - Pâdişâhım, biz ânınla CENGE KADİR OLMAZIZ. Ne kılalum dedi.

Râvi eydür: Meger Kefe cânibini karındaşı elinden hânlığı alıvermiş idi. Mektûb yazub mühürleyüb karındaşı Ya’kub’u, Süleymân’ı gönderdi. Gelüb Kefe yakasına gecüb mektûb-ı sultânî Hasan Girây Hâna sundular. Acub okudu.

Begler dediler ki: - Zarâfet oldular ki başına ‘askar cem’ eylemedin İbn Karaman’ı ele getürelim. Yohsa ‘askeri çokdur. Sonra cenge kadir olamayız, dediler. Bu tedbiri ma’kul görüb ‘Osmân diyârına geldiler. ‘OSMÂN‘ İZZET EDÜB BİLE-GİTMEDİ. ZİRÂ, EVVEL TABL ‘ALEMİ ‘OSMAN’A KARAMANOĞLU VERMİŞ İDİ. Nân gözetüb gitmedi.

Beylikler döneminde bağımsızlık sembolleri. Bunları kullanan ilk Karamanoğulları Beyliğidir.

• Nevbent: Davul
• Nekkare: Küçük Davul-Kudüm
• Nefir: Boynuzdan üflemeli ses aleti-borazan
• Halile: Birbirine vurulan ziller
• Kılıç: Sultan tarafından verilen beylik alameti
• Tabl: Sultan tarafından verilen davul; beylik alameti
• Hilat: Sultan tarafından verilen kaftan; beylik alameti
• Alem: Yeşil bayrak
• Çetr: Saltanat şemsiyesi

Kısaca şunu demek isterim ki;

Osmanlı Hanedanlığının var olmasına Karamanoğulları icazet vermiştir. Zira o devirde “Beylik Alameti” olan Tabl ve Alem’i Devlet-i Aliye Karamanoğullarından almıştır. Yani izin belgesini almıştır.

Ankara Savaşı (1402) işin bir başka boyutu. Timur Anadolu Beyliklerinin tamamına beyliklerini tekrar vermiştir. Osmanlının paralı Sırp askerlerine dersini vermiştir. Beyazıt da malum kafes içerisinde kulağı çekilmiş. Timur komutanı ESENBOĞA sağ olsa da bir anlatsa değil m?

Fatih Sultan II. Mehmet İstanbul fethinden (1453) sonra İstanbul’un imarı için tüm ustaları Karamanoğulları Beyliği coğrafyasından transfer etmiştir. Hata ve hatta İstabul’un fethinden önce Karamanoğllu Beyi II. İbrahim’e develer yükü hediyeler vererek Ermenek Tol Medresede yetişen zamanın hekim başı Beşir Çelebi’yi Edirne’ye davet etmiş, sohbet başlarının en önde geleni olmuş. (Edirne tarihinde var, ilgilisine)

“Türkiye Cumhuriyeti Karamanoğulları ve Turkmenlerin iade-i itibarıdır.”

“Eğer iş kaşımak, bölmek olsaydı bugün bir Türkmen Soykırımı'ndan bahsederdik.”

Dizilere, sözlere, kitaplara, ders kitaplarına, hain şerefsiz öğretim üyelerine diklenmiyorsak bunun yegâne sebebi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir gibi Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarının ve şehit çoğunluğunun Karamanoğlu evladı olmasıdır.“

Karamanoğlu Devletinin tarihte ki ilklerini size saatlerce sayarım. Bunu iyi belleyin.

Çok şükür; “Ben Osmanlıdan değilim Osmanlıda benden değil. Bak Devleti-i Aliye dersen o farklı. Ben ondanım.”

Unutma; “Herkes biraz ya Karamanlıdır, ya da Karamanoğullarındandır.”

Şerafettin GÜÇ
Karamanoğulları Tarihi Araştırmacısı Yazar

Bu yazı 2117 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 5 Yorum
 • Fahri Yaran
  1 yıl önce
  Cumhurbaşkanı danışmanı olmuşsun, kurduğun cümleye bak. Birlik beraberlik olacağımız şu günlerde ayrımcılık yapmak neyin nesi. Şüpheleri üstünüzde toplamışsınız. Var git işine, bulaşma bize. Analizinize ayrıca teşekkür Şerafettin bey.
 • Nevzat Dağlı
  1 yıl önce
  Sayın Güç, araştıran beyninize, Karaman sevgisiyle dolu yüreğinize sağlık
 • Halil Koçaş_Karamanoğları torunu
  1 yıl önce
  Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucu iradesini yani (Selçuklu Devletinin bürokrasisi) Karaman oğullarının oluşturduğunu söylemeye gerek yok.Anadoluyu Türk yurdu yaptığını söylemeye hiç gerek yok. Hal böyleyken gelelim asıl can alıcı noktaya: Söğüde Ertuğrul gazinin otağı kurmasına,sığırını davarını otlatmasına, Bizansa karşı sınır bekçiliği görevini veren kim? Selçuklu. Pekiyi Selçuklu'nun, zayıflamasından fırsat bulup, diğer beyliklerle oğul_kız evlilikleri, arazi, bölge ele geçirmelerle fırsatı ganimete çevirmek neyin nesi!Ve sonra Selçuklu'nun üzerine Çullanmak. Burda kim kimi arkadan vuruyor? Selçuklu Devletinin Kurucu iradesini Karamanoğullarının oluşturduğunu söylemeye hacet yok. Anadoluda Türkçeyi resmi dil haline getirenin kim olduğunu sanırım herkes bilir. O günün koşullarında marabanın gelip, ağanın evini ve arazisini ele geçirmesine seyirci kalmasına herhalde rıza gösterilmezdi. Netekim de öyle oldu. Karaman oğulları iki yüz yıl keyfinden Osmanoğullarına direnmemiştir...
 • Mustafa KOÇAK
  1 yıl önce
  Osmanlıya beylik alametlerini veren Yıkılması çok yakın olan Selçuklu idi.Ama Selçuklu ve Karamanoğlu iç içedir.Yani 1227 de TÜRKÇE fermanını yayınlayan Karamanoğlu Mehmet Bey bu fermanı yayınladığında Selçuklu veziridir.Ancak..Osmanlı Beyliğinin kurulmasında Selçuklunun son anları idi..Ve o dönem de Mevlana Dergahından üstaz(üstad) hocalar ve betimleme ustaları Osmanlının yaşadığı Söğüt,Domaniç,Yarhisar ve çevresine intikal ederek Osmanlı beyliğinin kurulmasında aktif rol oynamışlardır.Osmanlı bir Türk beyliği olarak kurulmuştur.Halkı Türkmendir. Yani ilk kuruluştaki OSMANLI ...KARAMANOĞLU ile kardeştir...uzun sürede kız alıp verme ile 2. Murat devrine kadar akrabalık ilişkisi sürmüştür.2.Murat döneminden sonra Güç kazanan Osmanlı yönünü batıya çevirmiş...ve güçlenmeye devam etmiştir.Keşke 2 devlet 1Milletiz anlaşalım ve ortak bir isimle birleşelim deselerdi...Ama Tarihte yaşananlar tarihe kaydedilmiştir...Yani ben de İsterdim...ALİ ve çocukları ile Muaviye arasında sorunlar çıkmasın
 • Halil Koçaş_Karamanoğları torunu
  1 yıl önce
  Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucu iradesini yani (Selçuklu Devletinin bürokrasisi) Karaman oğullarının oluşturduğunu söylemeye gerek yok.Anadoluyu Türk yurdu yaptığını söylemeye hiç gerek yok. Hal böyleyken gelelim asıl can alıcı noktaya: Söğüde Ertuğrul gazinin otağı kurmasına,sığırını davarını otlatmasına, Bizansa karşı sınır bekçiliği görevini veren kim? Selçuklu. Pekiyi Selçuklu'nun, zayıflamasından fırsat bulup, diğer beyliklerle oğul_kız evlilikleri, arazi, bölge ele geçirmelerle fırsatı ganimete çevirmek neyin nesi!Ve sonra Selçuklu'nun üzerine Çullanmak. Burda kim kimi arkadan vuruyor? Selçuklu Devletinin Kurucu iradesini Karamanoğullarının oluşturduğunu söylemeye hacet yok. Anadoluda Türkçeyi resmi dil haline getirenin kim olduğunu sanırım herkes bilir. O günün koşullarında marabanın gelip, ağanın evini ve arazisini ele geçirmesine seyirci kalmasına herhalde rıza gösterilmezdi. Netekim de öyle oldu. Karaman oğulları iki yüz yıl keyfinden Osmanoğullarına direnmemiştir...